Przedszkole

Kadra

Naszą kadrę tworzy zespół doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów: logopedy, psychologa, terapeuty integracji sensorycznej, nauczycieli języka angielskiego. Wszystkie ciocie i wujek tworzą ciepłą i przyjazną atmosferę, tak aby każdy maluszek czuł się u nas jak w domu. Prowadzimy zajęcia z entuzjazmem wdrażając nowatorskie metody pracy dając radość dzieciom. Wyróżnia nas umiejętność indywidualnego podejścia do każdego dziecka, prowadzenie zajęć zarówno wychowawczych jak i edukacyjnych zgodnych z zainteresowaniami i umiejętnościami naszych wychowanków.

Wszyscy nasi nauczyciele/ki posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach, studiach podyplomowych i osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego. Doskonalenie pracy zespołu odbywa się również podczas realizowanej co roku ewaluacji.

Założenia programowe

W Przedszkolu Edulica realizujemy programy wychowawczo - dydaktyczne zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego zgodnie z MEN oraz swoje autorskie programy wzbogacone nowatorskimi metodami pracy z dziećmi.

W naszym przedszkolu nauczyciele wykorzystują elementy metod, takich jak:
• Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (MDS)
• Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej
• Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i EwyZielińskiej
• Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”
• Drama
• Ćwiczenia rytmiczne
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• Metoda Batti Strauss (Aktywne słuchanie muzyki)
• Edukacja motoryczno-zdrowotna
• Edukacja językowa (język angielski)
• Edukacja przyrodnicza


Programy przeznaczone są do pracy z dziećmi będącymi na różnych ścieżkach rozwoju, dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dziećmi rozwijającymi się prawidłowo i harmonijnie oraz dziećmi o szczególnych lub ponadprzeciętnych wymaganiach edukacyjnych i wychowawczych. Nauczyciele wykorzystujący programy wychowawczo – dydaktyczne patrzą na swoich podopiecznych zawsze pozytywnie, przez pryzmat ich zdolności.


W pracy dydaktyczno-wychowawczej duży nacisk kładziony jest na indywidualny rozwój Dziecka – wspieranie Jego potencjału i rozwijanie Jego szczególnych talentów bazując na osiągnięciach nowoczesnych metod nauczania. Poznawanie świata i otaczającej rzeczywistości odbywa się poprzez uczestnictwo między innymi w spektaklach teatralnych, spotkaniach z muzyką, wycieczkach, spotkaniach z nauką. Współczesny świat to zderzenie różnorodnych kultur, narodowości. W naszym programie nie może zabraknąć edukacji międzykulturowej, otwartości na „inność”, a więc wprowadzanie w świat tolerancji i szacunku do innego człowieka. Współpraca z Rodzicami to istotny element pracy naszej placówki. W realizacji naszych zadań liczymy na pomoc i wsparcie ze strony Rodziców poprzez udział w spotkaniach organizowanych dla rodziców, ale i w różnorodnych akcjach, uroczystościach na terenie przedszkola oraz w prowadzeniu specjalnych zajęć dla naszych dzieci.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe ustalane są na początku roku szkolnego, biorąc pod uwagę zainteresowania i potrzeby dzieci. W roku szkolnym 2019/2020 dzieci uczestniczą w zajęciach:

• Taniec / Akademia Hakiel Dance Studio
Taniec nowoczesny dla dzieci to idealny sposób, aby spożytkować energię naszych Wychowanków. Taniec nowoczesny to połączenie kilku tańców, które powstały już w XX wieku. Taniec nowoczesny łączy w sobie style takie jak: taniec hip-hop, electric boogie, breakdance, disco, taniec funky, showdance, elementy baletowe, tańce narodowe.

• Rozrywka ruchowa – ogólnopolski program zajęć ruchowych. Przedszkoliada.pl
Zabawa w sport. Wszechstronny rozwój ruchowy i profilaktyka zdrowia od najmłodszych lat. Nauka podstaw piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

• Język angielski Native Speaker - “Speak ART school for kids”.
Język angielski prowadzony przez Native Speaker'a, który realizuje autorską metodę nauczania dla dzieci w wieku 2,5 -7 lat. Dzieci uczą się najlepiej tego, czego doświadczają wszystkimi zmysłami –poprzez muzykę, rytm, obrazy, dotyk, uczucia i działania. Bajkowy kontekst w realizacji zajęć, bliski dziecku, z łatwością oddziaływuje na dziecięcą wyobraźnię, tym samym zachęca je do efektywnej nauki. Dzieci uczą się mówić pełnymi zdaniami oraz przygotowują się do komunikacji w tzw. naturalnym środowisku językowym, tj. za granicą czy spotykając obcokrajowca. Użycie autorskiej metody gwarantuje ograniczenie zapominania poznanych dotąd zasobów językowych.

Zerówka

W naszym przedszkolu funkcjonuje oddział „0” przygotowujący do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I Szkoły Podstawowej (w październiku - listopadzie) przeprowadzamy analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej nauczyciel ma opracować i zrealizować indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. Celem takiej analizy jest także zgromadzenie informacji, które po przekazaniu rodzicom mają im pomóc w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.