KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach internetowego formularza rekrutacyjnego

  • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Rodziców (Opiekunów prawnych) oraz Dzieci jest Przedszkole Publiczne Edulica 3, adres: ul. Wojciecha Chrzanowskiego 14/601, 04-392 Warszawa („Administrator”).  Administrator to podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych.

Dane kontaktowe Administratora:  chrzanowskiego@edulica.pl, oraz telefonicznym: 534 011 033

Ilekroć w niniejszej Informacji występuje skrót: „RODO” należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe Rodziców (Opiekunów Prawnych) oraz Dzieci przekazane za pośrednictwem internetowego formularza rekrutacyjnego dostępnego pod adresem https://edulica.edu.pl/index.php/rekrutacja/  (zakładka: rekrutacja) przetwarzane są przez Administratora w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna
Przeprowadzenie rekrutacji dzieci do przedszkolaArt. 6 ust. 1 lit. b RODO – czynności zmierzające do zawarcia umowy

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.) – w szczególności art. 130, art. 149, art. 150, art. 157 ust. 1 oraz § 2 pkt  3 w zw. z § 9. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737)

Dane osobowe Rodziców (Opiekunów Prawnych) oraz Dzieci przekazane za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://edulica.edu.pl/index.php/kontakt/ (zakładka: kontakt) przetwarzane są przez Administratora w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna
Komunikacja z osobami kontaktującymi się za pośrednictwem formularza internetowegoArt. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda 
  • Odbiorcy danych

Dane osobowe Rodziców (Opiekunów Prawnych) oraz Dzieci przekazana w ramach formularza elektronicznego na stronie internetowej przedszkola nie będą przekazywane innym podmiotom.

  • Okresy przechowywania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane przez administratora przez okres roku od momentu ich przekazania, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Dane osobowe przekazane w ramach formularza kontaktowego w zakładce kontakt, będą usuwane po upływie 5 lat od końca roku, w którym nawiązano kontakt za pośrednictwem tego formularza.

  • Prawa przysługujące w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych

Na zasadach określonych w RODO, Rodzicom (Opiekunom prawnym) oraz Dzieciom przysługuje prawo do żądania od Administratora: (i) dostępu do danych osobowych, (ii) ich sprostowania, (iii) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, (iv) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także (v) przenoszenia danych.

  • Prawo sprzeciwu

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje w przypadku, gdy Administrator opiera przetwarzanie danych osobowych Rodziców/ Dzieci na przepisie art. 6 ust. 1 lit. e i/lub f RODO. W takim przypadku Rodzicom oraz Dzieciom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych opartego na tej podstawie. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Rodzica/Dziecka.

W przypadku wniesienia sprzeciwu Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych Rodzica/Dziecka, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Rodzica/Dziecka, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Sprzeciw może zostać wniesiony poprzez kontakt pod adresem: chrzanowskiego@edulica.pl.

Administrator informuje, że nie przetwarza danych przekazanych za pośrednictwem formularza internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i/lub f RODO.

  • informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencja niepodania danych.

Podanie danych osobowych w ramach formularza wniosku dostępnego na stronie internetowej administratora jest warunkiem zawarcia umowy. Nie ma Pan/Pani obowiązku podawania tych danych, natomiast niepodanie ich uniemożliwia zawarcie umowy.

  • Skarga do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, którym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, www.uodo.gov.pl.

  • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/ profilowanie

Państwa dane osobowe, jak również dane osobowe Państwa Dzieci nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani też nie będą profilowane.